KËNDI I MËSIMIT

June 9, 2023

Periudha e përgatitjes për mësimin e leximit dhe të shkrimit fillestar

4. Periudha e përgatitjes për mësimin e leximit dhe të shkrimit fillestar Mësimi i leximit dhe shkrimit fillestar është proces kompleks. Duke iu referuar metodistit të […]
January 25, 2023

Periudhat e mësimit të leximit dhe të shkrimit fillestar

Periudhat e mësimit të leximit dhe të shkrimit fillestar Mësimi i leximit dhe shkrimit fillestar është proces kompleks. Duke iu referuar metodistit të njohur (Prof. Dr. […]
January 21, 2023

Efektet pozitive të leximit dhe shkrimit fillestar

Leximi dhe shkrimi kanë efekt të jahstëzakonshëm në jetën e fëmijës dhe individit. Duke iu referuar metodistit të njohur (Prof. Dr. Islam Krasniqi, 2002), mësimi i […]
November 14, 2022

Rëndësia dhe objektivat e leximit dhe shkrimit fillestar

Rëndësia dhe objektivat e leximit dhe shkrimit fillestar Leximi dhe shkrimi janë dy veçori dalluese dhe mrekulli të rralla që iu janë dhënë gjinisë njerëzore. Zhvillimi […]
August 21, 2022

Bullizmi-Llojet dhe shkaqet

Bullizmi – llojet dhe shkaqet   Pasi që  është fenomen mjaft i përhapur në ditët e sotme edhe në hapësirat tona, vlenë të përmenden disa karakteristika […]
August 13, 2022

Zhvillimi në karrierë i fëmijëve

Zhvillimi në karrierë i fëmijëve Përvetësimi me sukses i kësaj fushe në procesin e edukimit të fëmijës është rezultat i përvetësimit të  kompetencës[1] për jetë, punë […]
August 13, 2022

Zhvillimi social i fëmijëve

Zhvillimi social i fëmijëve “Socializimi është proces në të cilin fëmijët mësojnë sjelljet që janë të përshtatshme për moshën, kulturën dhe gjininë e tyre”. Proces në […]
August 12, 2022

Zhvillimi emocional i fëmijëve

Zhvillimi emocional i fëmijëve   Studjuesi e konsiderojnë një proces vetëkontrolli në të cilin fëmijët mësojnë të vlerësojnë dhe menaxhojnë vetën si qenie njerëzore të aftë […]
August 10, 2022

Zhvillimi fizik dhe shëndetësor i fëmijëve

Zhvillimi fizik dhe shëndetësor i fëmijëve Edukimi fizik dhe shëndetësor është proces në të cilin fëmija mëson se çfarë do të thotë të jetë në formë […]
August 10, 2022

Strategji të zhvillimit njohës të fëmijëve

Disa shkathtësi për të mësuar në mënyrë efektive Ndër strategjitë njohëse që ndihmojnë fëmijët të mësojnë në mënyrë  efektiv, të fitojnë njohuri thelbësore, të bëhen nxënës […]
August 10, 2022

Mirëqenia njohëse/kognitive e fëmijëve

Mirëqenia njohëse/kognitive e fëmijëve Sipas (Hales, 1992), “kur fëmijët gëzojnë shëndet njohës, ata janë në gjendje të përdorin aftësitë e tyre njohëse dhe kuptimet për të […]
August 10, 2022

Vështirësitë specifike në të nxënë/mësim

Vështërsitë specifike në të nxënë-mësim Llojet e zakonshme të vështirësive në të nxënë janë: disleksia (vështërsi në të lexuar), diskalkulia (vështërsitë matematike), disgrafia (vështërsitë në të […]