Artikuj rreth mësimdhënësëve

June 9, 2023

Periudha e përgatitjes për mësimin e leximit dhe të shkrimit fillestar

4. Periudha e përgatitjes për mësimin e leximit dhe të shkrimit fillestar Mësimi i leximit dhe shkrimit fillestar është proces kompleks. Duke iu referuar metodistit të […]
January 25, 2023

Periudhat e mësimit të leximit dhe të shkrimit fillestar

Periudhat e mësimit të leximit dhe të shkrimit fillestar Mësimi i leximit dhe shkrimit fillestar është proces kompleks. Duke iu referuar metodistit të njohur (Prof. Dr. […]
January 21, 2023

Efektet pozitive të leximit dhe shkrimit fillestar

Leximi dhe shkrimi kanë efekt të jahstëzakonshëm në jetën e fëmijës dhe individit. Duke iu referuar metodistit të njohur (Prof. Dr. Islam Krasniqi, 2002), mësimi i […]
November 14, 2022

Rëndësia dhe objektivat e leximit dhe shkrimit fillestar

Rëndësia dhe objektivat e leximit dhe shkrimit fillestar Leximi dhe shkrimi janë dy veçori dalluese dhe mrekulli të rralla që iu janë dhënë gjinisë njerëzore. Zhvillimi […]
August 22, 2021

Disa aktivitete për ditën e parë të shkollës

Dita e parë e shkollës është ditë e cila mbetet gjatë në kujtesën e fëmijës. Për mësimdhënësin është shumë me rëndësi se çfarë mbresash do t’i  […]
August 20, 2021

Dita e parë e shkollës

(Disa momente interesante për fëmijën rreth ditës së parë të shkollës…) Dita e pare e shkollës është e pa harrueshme për fëmijën. Kjo ditë e mbush […]
August 14, 2021

Metodat e punës edukative me nxënës

Janë tërësi e mjeteve, aktiviteteve, rrugëve dhe veprimeve  të cilat aplikohen nga mësimdhënësi në punën e përditshme mësimore dhe jashtëkurrikulare, në varësi të moshës dhe nivelit […]
August 13, 2021

Aktivitetet edukative në shkollë

Shkolla është institucion edukativ, në të cilin nxënësit zhvillojnë të gjithë potencialin e tyre. Për të zhvilluar potencialin fizik, intelektual dhe social të fëmijëve dhe nxënësve, […]
August 12, 2021

Pasqyra e zhvillimit fizik të nxënësve 6-19 vjeç

Mosha Djemtë Vajzat Gjatësia në cm Pesha në kg Gjatësia në cm Pesha në kg 6 vjeç 114 20.50 113 20.00 7 vjeç 119 22.50 118 […]
August 12, 2021

Çrregullimet e të folurit të fëmijës

Sipas studjuesve të logopedisë (shkenca që studion çrregullimet e zërit, të folurit, gjuhës dhe komunikimit),  çrregulimet e të folurit tek fëmijët, klasifikohen në disa grupe bazë: […]
July 17, 2021

Disa teknika, metoda dhe aktivitete mësimi

Secili mësimdhënës aplikon metodologji të përshtatshme për të dhe për grupin e nxënësve me të cilin punon. Po listojmë  disa metoda, teknika dhe aktivitete mësimi, nga […]
June 28, 2021

Lojra (ushtrime) të të folurit të fëmijës

Mënyrë e përshtatshme për të ushtruar të folurit e fëmijës është loja. Fëmija dëshiron të luaj dhe gjatë lojës ai ndjen nevojën të flasë. Përmes lojrave, […]