Periudha e përgatitjes për mësimin e leximit dhe të shkrimit fillestar