Periudhat e mësimit të leximit dhe të shkrimit fillestar