Rëndësia dhe objektivat e leximit dhe shkrimit fillestar