Menaxhimi efektiv i klasës-Rregullat dhe procedurat në klasë