Veprimtaritë e drejtuara nga mësimdhënësi dhe organizimi i klasës në rreshta