Zhvillimi njohës/kognitiv i fëmijëve dhe vështirësitë e fushës njohëse